Untitled Document

هجری شمسی: ۱۳۹۷ رومی: ۰۲ شوباط ۱۴۳۴ قاسم: ۱۰۰
۱۰ جماذی الآخر ۱۴۴۰

۱۵ فبروری (فوریه) سال ۲۰۱۹ میلادی
۲۶
دلو
بهمن
۱۳۹۷
جمعه

هیچ مسلمانی نباشد كه مسلمانی را عیادت كند در بامداد الا آنكه آمرزش خواهند از برای وی هفتاد هزار فرشته از بامداد تا شبانگاه.

(حدیث شریف)