Untitled Document

هجری شمسی: ۱۳۹۸ رومی: ۲۸ تموز ۱۴۳۶ خضر: ۹۷
۲۰ ذی الحجه ۱۴۴۱

۱۰ اگست (اوت) سال ۲۰۲۰ میلادی
۲۰
اسد
مرداد
۱۳۹۹
دوشنبه

كردن نیكیها در می بندد درهای بدیها را و صله رحم عمر را زیادت می كند و صدقه پنهان غضب خداوند را می برد.

(حدیث شریف)

برای اولین بار، انتخاب رئیس جمهور توسط رأی مردم و پیروزی رجب طیب اردوغان ۲۰۱۴ م.

فتح قلعه استرگون ۱۵۴۳ میلادی