Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1398    Rûmî: 28 Korrik 1436    Hızır: 97
20 DHIL HIXHE 1441

10
GUSHT
2020
E Hënë

Dita 223. e vitit, Ditët e Mbetura : 143
Muaji 8., 31 Ditë, Java 33.
Shkurtimi I Ditës 2 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta përpara.

Du­ri­mi dhe du­aja ja­në ar­mët zbu­ku­ru­ese të be­sim­ta­rit. Hadithi sherif