Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1398    Rûmî: 13 Shkurt 1435    Nëntor: 111
2 REXHEP 1441

26
SHKURT
2020
E Mërkurë

Dita 57. e vitit, Ditët e Mbetura : 309
Muaji 2., 29 Ditë, Java 09.
Zgjatja e Dites 3 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta mbrapa.

Var­fë­ria, ësh­të të fa­len­de­rosh për gjend­jen në të ci­lën ndod­hesh dhe ti fshe­hësh ne­vo­jat pa iu an­ku­ar nje­riu. Ib­ra­him Ha­vas (Rrahmetullahi alejh)

NESER ESHTE NATA E MIRE REGAIB