Untitled Document

Хижри Шамси: 1400    Руми: 02 Август 1438    Хызыр: 102
17 МУХАРРАМ 1444

15
АВГУСТ
2022
Дүйшөмбү

Жылдын 227. күнү, Калган Күн : 138
8. Ай, 31 Күн, 33. Апта
Күндүздүн кыскаруусу 3мүнөт - Азани саат 2 мүнөт алдыга алынат.

Бир мусулманды мактай албасаң, эч болбосо жамандаба! Пайдалуу боло албасаң, эч болбосо зыяныңды тийгизбе! Кубанта албасаң, эч болбосо капалантпа! Яхя бин Муаз Разы (Рахметуллахи алейх)

Телефондо алгач ирет «алло» (Hello) сөзү колдонулду. (1876-ж.)